EUABC.com

Issa jinkludi:

The reader-friendly edition of the EU Constitution

 

EUABC.com: Dizzjunarju dwar l-Unjoni Ewropea

NOTA:  DAN IS-SIT GHADU QED JIGI KOSTRUIT. IL-KLIEM LI JINSABU FIL-KATEGORIJA "KONVENZJONI" U LI ALLURA JIRRIGWARDAW IL-KOSTITUZZJONI EWROPEA, GEW TRADOTTI MIS-SERVIZZI TAL-PARLAMENT EWROPEW.

GHAL VERZJONI KOMPLETA ARA DIK BL-INGLIZ

Dan huwa dizzjunarju ghall-Internet li jipprovdi spjegazzjonijiet koncizi ghal hafna mit-termini wzati fid-dibattitu dwar l-Unjoni Ewropea. Issibu wkoll diversi links ta' siwi.

Dan id-dizzjunarju ghandu wkoll l-ghan li jinforma fuq id-dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa. Jinkludi termini relatati ma' tensjoni politika, kontroversja u dibattiti, li jizdiedu u jinbidlu kull ma jghaddi z-zmien.

Il-Federalisti jistghu isibu argumenti u spjegazzjonijiet li jkunu kemm favur, kif ukoll kontra aktar integrazzjoni Ewropea, hekk kif l-Ewroxettici, l-Ewrokritici u l-Ewrorealisti jistghu isibu l-argumenti taghhom u l-argumenti kuntrarji Federalisti.

It-traduzzjoni kompleta ghal Malti ta' l-EUABC ghad trid issir, izda l-kliem li jirrelataw mal-Konvenzjoni dwar il-Futur ta' l-Ewropa (u l-Kostituzzjoni) gew tradotti mis-servizzi tal-Parlament Ewropew.

Il-verzjoni Maltija tinkludi zewg lingwi, l-Malti u l-Ingliz - tistghu tiklikkjaw fuq il-lingwa preferuta fuq in-naha ta' fuq, fuq il-lemin.

Tistghu tikkuntattjaw lill-editur tal-verzjoni Maltija fuq kbonici@europarl.eu.int.

Tislijiet,

Jens-Peter Bonde

1 ta' Gunju 2003

© 2003 - Id-drittijiet kollha rizervati