Dwar l-EUABC.com

L-ghan ta' l-EUABC.com jinqasam fi tnejn:

L-EUABC huwa dizzjunarju fuq l-internet facilment accessibbli u mmirat lejn dawk li jixtiequ jippartecipaw fid-dibattitu, kif ukoll ghal kull min ikollu bzonn tifsira semplici ta' kliem u termini relatati ma' l-UE.

L-intenzjoni hi li dan id-dizzjunarju jigi zviluppat bl-ghajnuna ta' dawk li juzawh.

Gentilment mistieden taghmel il-kritika tieghek jew tigbdilna l-attenzjoni ghal xi zbalji, jew kliem u termini neqsin.

F'dak il-kaz, jew jekk forsi trid tassisti b'xi mod jew iehor fl-izvilupp ta' dan is-sit, jekk joghgbok ibghatilna e-mail: editor@euabc.com (jew lill-editur tal-verzjoni Maltija fuq kbonici@europarl.eu.int).

Dan id-dizzjunarju jigi mgedded regularment.

© 2003 - Id-drittijiet kollha rizervati