Abort

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

L-UE m'ghandiex il-poter (il-kompetenza) li tillegisla dwar l-abort. Biss, f'Settembru 1999, il-Qorti Ewropea tal-Gustizzja ddecidiet fil-kaz SPUC v. Grogan li l-abort jista' jigi mitqies bhala servizz ai termini ta' l-Art.50 TEC. B'rizultat ta' dan, l-Irlanda, Stat Membru b'ligijiet stretti kontra l-abort, talbet ghal protokoll mat-Trattat ta' Maastricht biex tigi evitata l-possibilta' li l-ligijiet ta' l-UE (l-acquis) jghelbu l-ligi nazzjonali.

F'Dicembru 2002, Malta ottjeniet provizjoni simili waqt in-negozjati ghas-shubija.

Il-Polonja huwa pajjiz kandidat iehor fejn l-abort huwa illegali. Hawn jezisti arrangament individwali (decizjoni unilaterali) li jikkoncerna l-abort u l-moralita, u li gie anness mat-Trattat ta' Shubija.

Noti

F'Lulju 2002, rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew sejjah ghal access legali ghall-abort kemm fl-Istati Membri, kif ukoll fil-pajjizi kandidati.

Links

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.lifesite.net/ldn/2003/jan/03010204.html